Mijn kind is tijdelijk niet in staat om naar school te gaan vanwege fysieke beperkingen (bijv. door ziekte). Wel heeft mijn kind motivatie en energie om onderwijs te volgen. Welke mogelijkheden zijn er?


Jouw kind wil en kan onderwijs volgen, maar is om gezondheidsredenen niet in staat om dit op school te doen. Dan is er maatwerk nodig én mogelijk. Om te onderzoeken wat het beste past in de situatie van je kind, organiseert school een gesprek met alle mensen die bij je kind betrokken zijn: een multidisciplinair overleg (MDO). Daar ben jij als ouder bij, – als het kan – je kind, de leerkracht, de intern begeleider, de consulent van het samenwerkingsverband en eventuele andere professionals. Samen ga je op zoek naar een oplossing.

Mogelijke oplossingen in deze situatie:

  • School verzorgt een aangepast programma. Zo kan je kind de lesstof die op school wordt behandeld, thuis zo goed mogelijk bijhouden. Als ouder let je erop dat je kind aan de lesstof werkt en school zorgt ervoor dat de leerkracht het gemaakte werk bekijkt en voorziet van feedback.
  • In overleg met school en de consulent van het samenwerkingsverband wordt een arrangement aangevraagd: zo kan je kind een aantal uur per week thuis onderwijs krijgen. Bijvoorbeeld van een leerkracht, een onderwijsassistent, een remedial teacher of iemand die een bijlesbureau heeft.
  • Om ervoor te zorgen dat een langdurig of chronisch ziek kind toch onderwijs kan blijven volgen, moet er soms veel geregeld worden. In de eerste plaats is de school hiervoor verantwoordelijk, dit is in verschillende onderwijswetten vastgelegd. De school kan daarbij steun krijgen van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL). Ook aan ouders biedt de consulent advies en hulp. Aan de ondersteuning zijn geen kosten verbonden. Meer informatie via: https://ziezon.nl/
  • Via een voorziening als KlasseContact (www.klassecontact.nl) kan je kind via een beeldscherm een aantal uren in de klas ‘aanwezig’ zijn in de klas om les te volgen en contact te hebben met klasgenoten.
  • Via een bijzondere digitale oplossing, de AV1 Robot, kan je kind toch aanwezig zijn in de klas, maar dan in de vorm van een robot (AV1) die zijn of haar plaats inneemt en de ogen, oren en stem is van je kind. Deze AV1 is gratis aan te vragen via www.mijn-bondgenoot.nl
  • Een oplossing op maat die jullie samen hebben gevonden. Of een samenspel van de suggesties hierboven.

Probeer in gesprek te blijven

Tijdens de multidisciplinair overleggen (MDO’s) bekijken alle betrokkenen wat haalbaar en wenselijk is in de situatie van jouw kind. Die situatie kan (steeds) veranderen en jij als ouder hebt daar de beste kijk op als je kind (tijdelijk) thuis zit. Het is fijn en in het belang van je kind om goed te blijven praten over zijn of haar ontwikkeling. Betrek je kind daar als dat kan, ook goed bij.