Welk passend onderwijs wordt er in de regio geboden?


In Noord-Kennemerland zijn diverse vormen van passend onderwijs mogelijk. Via een arrangement voor extra ondersteuning kan veel worden georganiseerd op de basisscholen zelf. Denk aan extra aandacht, extra ondersteuning, aangepaste en/of extra materialen, of een deskundige die meekijkt met je kind.

Ook zijn er diverse scholen en voorzieningen voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs in de regio. Je vindt meer informatie op de website van de gemeente waar je woont, of op de website van het samenwerkingsverband passend onderwijs.

Met hulp van een consulent kun je op zoek gaan naar de best mogelijke vorm van onderwijs voor jouw kind. Hieronder leggen we kort uit wat speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs is. En welke scholen je in de regio Noord-Kennemerland vindt.

Wat is speciaal onderwijs?

Speciaal onderwijs is er voor leerlingen die extra zorg en/of intensieve ondersteuning nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. Het gaat hierbij niet zozeer om leerproblemen, maar om andere problematiek. Denk aan gehoor- of spraak-taal-problematiek, psychische of lichamelijke problematiek, zoals een handicap of een gedragsstoornis.

De begeleiding en ondersteuning binnen speciaal onderwijs wordt zo ingericht dat de kinderen op deze scholen zich met hun beperkingen zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen en onderwijs kunnen volgen op een manier en in een omgeving die recht doet aan hun ondersteuningsbehoeften.

Speciaal onderwijs in de regio Noord-Kennemerland vind je onder meer bij Heliomare (voor kinderen met complexe fysieke beperkingen), Viertaal (voor kinderen met spraak-taal stoornissen en/of gehoorproblematiek) en op de Spinaker (voor kinderen met psychische problematiek en/of gedragsproblematiek).

Wat is speciaal basisonderwijs?

Speciaal basisonderwijs is er voor kinderen die op een reguliere basisschool onvoldoende ondersteuning kunnen krijgen om tot leren te komen, of een vertraagde leerontwikkeling doormaken. Zij hebben behoefte aan leerstof ‘op maat’: onderwijs in kleine stapjes, met veel structuur en veel herhaling, in een groep waar niet zoveel kinderen zitten met allerlei verschillende onderwijsbehoeften.

Speciaal basisonderwijs in de regio Noord-Kennemerland vind je onder meer op SBO De Piramide en SBO de Vlindertuin (Alkmaar) en SBO Nexus (Heerhugowaard).

Wat is een speciale voorziening?

Er zijn groepen in de regio voor kinderen die speciale behoeften hebben in onderwijs en zorg. Deze speciale voorzieningen starten vaak als pilot. Bij succes groeien ze uit tot volwaardige programma’s. Binnen PPO-NK kijken we continue kritisch naar deze speciale voorzieningen. We willen zoveel mogelijk leerlingen thuisnabij onderwijs bieden en zoveel mogelijk op de basisschool in de eigen wijk of plaats. Daarom hebben veel van deze speciale voorzieningen als doel dat ze van tijdelijke aard zijn. We doen wat nodig is, zolang dat nodig is.

Hieronder een lijst met de speciale voorzieningen per doelgroep.

  1. Hoogbegaafdheid. Vanuit de netwerkgroep hoogdbegaafdheid is in 2017 gestart met de Trimaran: een plek waar hoogbegaafde leerlingen die zijn vastgelopen in het reguliere onderwijs naartoe kunnen. Naast uitdagend onderwijs ontvangen de leerlingen hier de intensieve zorg die ze op dat moment nodig hebben. De ambitie voor de Trimaran is dat deze speciale voorziening over 5 jaar overbodig blijkt en niet meer nodig is.

  2. Autisme. De Boog is een samenwerking tussen Heliomare Onderwijs en Esdege Reigersdaal. Dit is in maart 2018 gestart vanuit een initiatief van ouders voor kinderen met autisme.

  3. Buitengewoon Leren. In samenwerking met Ronduit Onderwijs en Stichting Landzijde worden kinderen sinds maart 2018 geplaatst op een zorgboerderij waar een vaste leerkracht digitaal onderwijs verzorgt. Hier verblijven de leerlingen gemiddeld een half jaar tot een jaar.

  4. Meervoudige beperking. De KanZ-klas is een klas bedoeld voor ernstig meervoudig beperkte kinderen en is begin schooljaar 2017-2018 gestart. In deze klas volgen leerlingen met een ernstig meervoudige beperking onderwijs binnen een reguliere school.

Zie ook: We zoeken een middelbare school