Wie mogen er aanwezig zijn bij het multidisciplinair overleg?


Op het moment dat je kind extra ondersteuning nodig heeft, schuif je als ouder aan bij het multidisciplinair overleg (MDO). Hieronder leggen we kort uit wat een MDO is en wie erbij aanwezig mogen zijn.

Wat is het multidisciplinair overleg?

Het multidisciplinair overleg (MDO) is een overleg over de ondersteuning van je kind, waar als het kan je kind zelf ook (gedeeltelijk) bij aanwezig is. Het overleg kan worden gevoerd op verzoek van de ouders of van de school. Voor de ontwikkeling van je kind is het van groot belang om helder te krijgen welke ondersteuning nodig is. En dat ouders, het kind en de school antwoord krijgen op hun vragen over de ontwikkeling en ondersteuning. Vaak is hiervoor de expertise en samenwerking van professionals van buiten de school nodig.

Wie mogen er aanwezig zijn bij het MDO?

Bij het multidisciplinair overleg is meestal een vaste groep mensen aanwezig. Dit zijn: het kind, de ouders, de leerkracht, de intern begeleider, de consulent van het samenwerkingsverband en eventueel de jeugdverpleegkundige. Het is ook mogelijk dat de directeur van school aanschuift bij het overleg. Daarnaast zijn soms meer professionals betrokken. Denk aan de leerplichtambtenaar, een gedragsdeskundige, de politie, de huisarts of een tolk.

De hulpvraag van het kind staat centraal en bepaalt wie bij het overleg aanwezig is. Wil je als ouder zelf iemand meenemen? Overleg dat dan met jouw aanspreekpunt (meestal is dat de consulent van het samenwerkingsverband).