Naar hoofdinhoud
19 oktober 2020

NRO kent subsidie toe naar onderzoek leerlinggedrag

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft eind januari het uitgebreide onderzoeksplan naar moeilijk leerlinggedrag goedgekeurd met een zeer goed! De gevraagde subsidie is toegekend.

Het plan is een gezamenlijk initiatief van de samenwerkingsverbanden PPO-NK en IJmond en wordt uitgevoerd met hulp van onderzoeksbureau Oberon en hoogleraar Wouter Staal. In 2019 is het onderzoeksplan uitgewerkt met input van alle partijen, scholen en leerkrachten uit beide samenwerkingsverbanden.

Directeur-bestuurder van PPO-NK Astrid Ottenheym: “Natuurlijk ben ik hier blij mee. Ik zie het als een beloning voor een jaar hard werken. We hebben het met elkaar gedaan.”

Waarom kijken naar leerlinggedrag?

De samenwerkingsverbanden zien een groeiend aantal ondersteuningsaanvragen en verwijzingen naar het speciaal (basis)onderwijs vanwege gedragsproblematiek van leerlingen. Leerkrachten vinden het vaak lastig hiermee om te gaan en schrijven oorzaken van moeilijk gedrag toe aan belemmerende (interne) kindfactoren. De context waarbinnen een kind zich ontwikkelt – school, groep, thuissituatie of sociaal netwerk – wordt vaak buiten beschouwing gelaten, terwijl juist een ander perspectief de sleutel kan zijn tot het veranderen van moeilijk gedrag.

In de praktijk toetsen

Als onderdeel van het onderzoek wordt er een training ontwikkeld voor meervoudige perspectiefname in de omgang met moeilijk gedrag. Volgend schooljaar en het schooljaar daarna worden deze trainingen ook gegeven om vervolgens het effect in de praktijk te toetsen. De opzet hiervan is dat leerkrachten hiermee praktisch aan de slag gaan. De training sluit aan op het eigen werk en vragen in de omgang met kinderen met moeilijk gedrag.

Astrid Ottenheym: “Scholen zitten niet te wachten op veel theorie en uitleg maar op praktische handvatten. Door te leren hoe je ook op andere manieren kunt kijken, voelt een kind zich beter begrepen en gaan leerkrachten meer mogelijkheden zien om het kind te helpen. Dat is het doel. Door deze perspectiefwisseling verwachten we dat leerkrachten zich beter toegerust voelen en dat het de relatie met de leerlingen verbetert.”

Gebaseerd op de praktijk

De samenwerkingsverbanden gaan met inhoudelijk deskundigen en onderzoekers de ‘perspectiefwisseling’ in de dagelijkse praktijk van zo’n dertig reguliere basisscholen onderzoeken. Met de onderzoeksresultaten kunnen niet alleen de beide samenwerkingsverbanden aan de slag; ze zijn ook relevant voor landelijke verspreiding.

Uitvoering in fasen

Het onderzoek valt binnen de diverse landelijke praktijkonderzoeken rond passend onderwijs. Het staat onder auspiciën van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). De uitvoering van het onderzoek vindt gefaseerd plaats in de periode maart 2020 – maart 2023.