Ouders en kind

Passend onderwijs staat of valt met een goede samenwerking tussen het kind, ouders en de school. Ouders zien wij als educatieve partners. Als je kind een steun in de rug nodig heeft, dan kijken we samen met de school wat er nodig is om weer verder te gaan. Soms in combinatie met passende zorg en passende opvoeding.

Het is daarbij belangrijk dat je als ouder weet bij wie je terecht kunt met vragen. Wij helpen ouders daarbij. Bijvoorbeeld met het Oudersteunpunt, Oudercafés en praktische ondersteuning. Ook vinden we het belangrijk dat ouders en kind betrokken zijn bij de gesprekken over passend onderwijs (MDO’s). Met de leerkracht, de intern begeleider en onze consulent maken we een passend plan en leggen afspraken vast tijdens het multidisciplinair overleg.

Gemeenten

Sommige kinderen hebben naast onderwijs ook extra zorg en ondersteuning nodig. Daarom werken we nauw samen met de met de vijf gemeenten uit onze regio: Alkmaar, Bergen, Dijk en Waard en Heiloo. 

Als samenwerkingsverband voeren we regelmatig overleg met de schoolbesturen en de gemeenten om onderwijs, jeugd en zorg beter op elkaar te laten aansluiten. Het resultaat van die overleggen staat in de Uitvoeringsagenda. 

We praten mee over onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, thuiszitters, de doorgaande lijn primair onderwijs-voortgezet onderwijs (po-vo), onderwijs-zorgarrangementen en jeugdhulp. 

Schoolbesturen

Bij ons samenwerkingsverband zijn 13 schoolbesturen aangesloten: Allente, Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg, Blosse onderwijs, Islamitische scholen El-Amal, Heliomare onderwijs, Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB), Freinetschool Heiloo, Vrijescholen Ithaka, Scholen van de Rozenkruis, LEV scholengroep West-Nederland, Ronduit, Alkmaarse Katholieke scholen (SaKS) en Tabijn. 

De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de basisondersteuning op hun scholen. Ook moeten zij zorgen voor de professionalisering van leerkrachten en een correcte uitvoering van de zorgplicht.  

Wij helpen de leerkrachten van de besturen met onderwijs dat past voor kinderen met diverse ondersteuningsbehoeften. Kennis delen en collectief leren vinden wij belangrijk. Zo zijn de schoolbesturen vertegenwoordigd in netwerkgroepen en onze Deelnemersraad. Hier praten ze mee over beleidszaken.

Netwerkgroepen

Als samenwerkingsverband werken wij als een netwerk. Ieder heeft zijn rol. In de netwerkgroepen en in onze community werken experts vanuit de scholen, gemeenten of ouders samen aan nieuwe projecten, nieuw beleid of de organisatie van evenementen.  

Zo zijn er bijv. netwerkgroepen rond de ondersteuning aan nieuwkomers, de aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs, rond hoogbegaafdheid en inclusie.

Bij passend onderwijs maken de mensen het verschil. Door te werken aan een cultuur van vertrouwen, samenwerking en onderzoeken leren we in de netwerkgroepen hoe we het steeds beter kunnen doen voor de kinderen in onze werkgebieden.