Bij wie kan ik terecht?


Als ouder wil je het beste voor je kind. Bij vragen, twijfel of zorgen over de ontwikkeling of het welzijn van je kind, is het fijn als je bij iemand terecht kunt. Binnen én buiten school.

Binnen school

Binnen school kun je terecht bij de leerkracht van je kind, de interne begeleider of de directeur.

Leerkracht

Als ouder ga je bij zorgen of vragen over je kind allereerst in gesprek met de leerkracht van je kind. Hij of zij kan je vertellen hoe je kind zich gedraagt in de les en hoe hij jouw kind ervaart. Misschien herkent de leerkracht jouw verhaal en heeft hij adviezen of ideeën. Mogelijk heeft hij een heel andere visie op jouw kind. Ook dat kan helpend zijn.

Probeer samen te verkennen wat jouw kind nodig heeft om zich goed mogelijk te in de klas te ontwikkelen.

Intern begeleider (soms ook: zorgcoördinator)

De intern begeleider (afgekort: IB’er) is verantwoordelijk voor de manier waarop kinderen worden ondersteund bij eventuele moeilijkheden. Een IB’er is binnen de school verantwoordelijk voor het zorgbeleid en de begeleiding van leerkrachten. De IB’er ondersteunt leerkrachten in de begeleiding van kinderen met (leer)problemen. Verder voeren intern begeleiders overleg met ouders en directie en zijn ze voor hen een aanspreekpunt.

Het kan helpend zijn om – na het eerste gesprek met de leerkracht, waarin jullie samen verkennen hoe het met je kind thuis en op school gaat – een gesprek te hebben met een IB’er erbij, omdat die aanvullende kennis heeft over de ontwikkeling van kinderen en (leer)problemen.

Directeur

De directeur is verantwoordelijk voor de gang van zaken op school. Zo bewaakt de directeur de kwaliteit van het onderwijs en beslist over overplaatsing of verwijdering van leerlingen. De directeur vertegenwoordigt de school naar externe contacten en legt verantwoording af aan het bestuur.

Als ouder kom je in gesprek met de directeur als je er met de leerkracht en intern begeleider niet uitkomt. Samen kunnen jullie kijken naar welke mogelijkheden de school heeft om te voorzien in de extra ondersteuning die jouw kind nodig heeft.

Buiten school

Heb je behoefte aan een luisterend oor buiten school? Zoek dan contact met een consulent van het samenwerkingsverband. Ook een jeugd- en gezinscoach kan je helpen.

Consulent van het samenwerkingsverband

Een consulent passend onderwijs werkt voor en vanuit het samenwerkingsverband passend primair onderwijs in de regio. De consulent is een onafhankelijke professional met veel kennis en ervaring op het gebied van regulier en speciaal onderwijs en over de mogelijkheden die er zijn voor ondersteuning aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Meestal schuift een consulent aan op het moment dat je met school een multidisciplinair overleg (MDO) voert. Dit is een overleg waarin meerdere professionals, jij als ouders en mogelijk ook jouw kind aanwezig zijn om samen een analyse te maken van de situatie en oplossingen te vinden.

Je kunt als ouder ook zelf contact opnemen met een consulent. Als je als ouder je verhaal kwijt wilt, of behoefte hebt aan een onafhankelijk advies bijvoorbeeld. Een consulent van het samenwerkingsverband volgt het hele proces dat ouders en school doorlopen als er extra ondersteuning voor je kind nodig is.

Bekijk de video

Jeugd- en gezinscoach (JG-coach, of CJG-coach)

De jeugd- en gezinscoach is namens de gemeente verbonden aan school als aanspreekpunt voor ouders wanneer zij ondersteuning kunnen gebruiken bij de begeleiding en opvoeding van hun kind thuis.

Samen met jou brengt de jeugd- en gezinscoach in kaart wat je kind nodig heeft en wat precies jouw vraag als ouder is. Vervolgens kan hij of zij je begeleiden bij het vinden van de juiste hulp. De interne begeleider van de basisschool kan je in contact brengen met deze coach, maar je kunt ook zelf rechtstreeks contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin in de gemeente waar je woont.