We krijgen te maken met de leerplichtambtenaar, wat nu?


De leerplichtambtenaar kan in beeld komen als je kind thuis komt te zitten. In die situatie blijven school en het samenwerkingsverband verantwoordelijk voor een passende oplossing. De leerplichtambtenaar denkt mee met jou als ouder, met school en met het samenwerkingsverband. Hij volgt het proces en grijpt in waar het nodig is. Als ouder ben en blijf je hier nauw bij betrokken. Ook kun je altijd contact zoeken met de consulent.

Samenwerkingsverband en gemeente zorgen voor onderwijs

De taak van een leerplichtambtenaar is om erop toe te zien dat kinderen naar school gaan, wanneer dit mogelijk is. Dat betekent in ieder geval dat:

  • een kind moet ingeschreven staan op een school
  • een kind het rooster moet volgen wat voor hem of haar is opgesteld

Een plan maken

De school waar je kind staat ingeschreven, moet voor lesstof zorgen én blijft verantwoordelijk voor het volgen van de leerontwikkeling van je kind. School moet een plan opstellen met duidelijke doelen die erop gericht zijn om je kind weer volledig naar school te laten gaan. De inspectie van het Onderwijs houdt hier het toezicht op.

De leerplichtambtenaar volgt de hele procedure, geeft advies en grijpt in waar het nodig is. Als ouder ben en blijf je hier nauw bij betrokken. Dat plan voor je kind moet er ook komen als het de bedoeling is dat je kind naar een andere vorm van onderwijs gaat, bijvoorbeeld speciaal onderwijs (SO) of speciaal basisonderwijs (SBO).

Hulp van de consulent

De consulent die aan de school van je kind verbonden is, ondersteunt school en jou als ouder bij het maken van zo’n plan. Ook denkt de consulent mee over de vraag wie jouw kind onderwijs kan geven in de tijd dat hij of zij thuiszit. Als ouder beslis je hier natuurlijk altijd over mee.

Over leerplicht en leer- en ontwikkelingsrecht

Kinderen en jongeren zijn leerplichtig tot aan het einde van het schooljaar waarin ze 16 jaar worden. Daarna zijn ze kwalificatieplichtig. Dit betekent dat ze tot hun 18de verjaardag ook naar school moeten gaan, zo lang zij niet in bezit zijn van een startkwalificatie (een startkwalificatie is een diploma op minimaal mbo-2, havo- of vwo-niveau).

Gelukkig vinden steeds meer organisaties dat kinderen ook een leer- en ontwikkelingsrecht hebben. Daar speelt passend onderwijs ook op in. Bijvoorbeeld in situaties waarin je kind helemaal niet naar school gaat, of waarin hij of zij structureel minder uren naar school gaat dan de normale schooltijden. Dat komt voor in geval van ziekte, of doordat de huidige school om welke reden dan ook niet in staat is om je kind onderwijs te geven op een manier die bij hem of haar past. Het kan ook zo zijn dat er wél een school in de regio is die dit passend onderwijs kan bieden, maar dat er op deze school (nog) geen plaats beschikbaar is voor je kind.