Wat zijn de rechten van de school?


School heeft een aantal rechten: zo mogen scholen zelf het onderwijs inrichten, kunnen ze beslissen over de toelating en verwijdering van leerlingen en mogen scholen ordemaatregelen of schorsing doorvoeren. Hieronder lees je meer over de rechten van de school.

Vrijheid van onderwijs

In Artikel 23 van de Grondwet staat het recht op vrijheid van onderwijs. Iedereen kan op grond van dit artikel een school oprichten en het onderwijs zelf inrichten. Wel heeft de overheid randvoorwaarden opgesteld waaraan scholen moeten voldoen, zoals het verplichten van bepaalde vakken. Door het recht op vrijheid van onderwijs kunnen scholen verschillend zijn.

Toelating

De school beslist over de toelating en verwijdering van leerlingen tot en van de school. De toelating mag niet afhangen van geld, godsdienst of levensbeschouwing. Openbare scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen.

De school beoordeelt of ouders een kind met extra ondersteuningsbehoeften aanmelden. Om dit goed te kunnen doen, kan school gegevens opvragen over eventuele stoornissen, handicaps of beperkingen in het onderwijs van je kind. Hiermee wordt geen ondersteuning bedoeld om de Nederlandse taal beter te beheersen. Als je weigert om gegevens aan de school te verstrekken over de eventuele ondersteuningsbehoeften van je kind, dan kan de school besluiten om de aanmelding niet te behandelen.

Als een leerling wordt geweigerd die extra ondersteuning nodig heeft, draagt de school er zorg voor een andere geschikte school voor de leerling te vinden.

Ordemaatregelen

Als kinderen zich misdragen, mag school reageren met een ordemaatregel. Dit doet zich voor als een leerkracht ingrijpt in een situatie in de klas, zonder dat het schoolbestuur daar een direct besluit over neemt. Denk aan situaties waarbij de leerkracht een leerling terechtwijst, of aan situatie waarbij leerlingen fysiek moeten worden aangeraakt om orde te bewaren. Dit is alleen geoorloofd als er gegronde redenen voor zijn. Bijvoorbeeld om je kind tegen zichzelf of tegen andere kinderen te beschermen.

De inbeslagname van telefoons en andere apparatuur wordt onder bepaalde voorwaarden toegelaten. Zo moet van tevoren kenbaar zijn wat wel en niet mag (bijvoorbeeld door die regels op te nemen in de schoolgids of de gedragscode).

Schorsing

Het schoolbestuur kan een kind met opgave van reden voor een periode van maximaal één week schorsen. De beslissing tot schorsing stuurt school per brief aan jou als ouder. De Onderwijsinspectie wordt op de hoogte gesteld bij schorsingen langer dan één dag. Voorafgaand aan de schorsing kan de school een leerling nog schriftelijk terechtwijzen of overplaatsen naar een parallelklas.

Verwijdering

Een kind kan worden verwijderd van school, maar alleen nadat de betrokken groepsleraar en jij als ouder bent gehoord. Een verwijdering wordt gezien als laatste optie. Er moeten zwaarwegende redenen tot verwijdering zijn. Verder moet de school er ook zorg voor hebben gedragen dat een andere school je kind toe wil laten.