Wat zijn de plichten van de school?


Scholen hebben verschillende plichten. Zo moeten scholen zich houden aan het Kinderrechtenverdrag en de Salamanca Verklaring en hebben scholen zorgplicht en informatieplicht richting kinderen en ouders.

Invulling onderwijs

In het Kinderrechtenverdrag staan doeleinden waaraan onderwijs moet voldoen. Zo moet onderwijs gericht zijn op de ontwikkeling van de persoonlijkheid, de talenten en mentale en fysieke vermogens van het kind. Het (speciaal) onderwijs voor gehandicapte kinderen moet gericht zijn op een zo volledig mogelijke integratie in de maatschappij.

Uit de Salamanca Verklaring, opgesteld door 92 landen tijdens een wereldconferentie in 1994 over speciale onderwijsbehoeften, blijkt dat ieder kind verschillende karaktereigenschappen, interesses, capaciteiten en leerbehoeften heeft en dat het onderwijs ontworpen moet zijn om met deze verschillen rekening te houden. Deze verklaring kan worden gezien als een definitie over inclusief onderwijs voor kinderen met beperkingen en voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Zorgplicht voor een veilige omgeving

Scholen moeten ervoor zorgen dat de onderwijsomgeving voor kinderen veilig is op sociaal, psychisch en fysiek gebied. Er moet een veilige en positieve sfeer op school zijn. De school moet daarom ook maatregelen nemen om pesten, discriminatie, geweld en andere soorten van ongepast gedrag tegen te gaan. De school moet hiervoor een aanspreekpunt en coƶrdinator aanstellen. Daarnaast moet er een beleid zijn rondom de veiligheid van de leerlingen. Die veiligheid moet school periodiek monitoren. De school kiest zelf hoe ze dat doen, zo lang het maar aan de wet voldoet. Voor meer informatie hierover, zie de website van de Onderwijsinspectie.

Bovendien heeft de school zorgplicht voor een veilige omgeving voor het schoolgebouw, het schoolterrein en alles wat in het zicht van het schoolgebouw plaatsvindt.

Als ouders erom vragen, moeten scholen een tussenschoolse en buitenschoolse opvang organiseren. Het schoolbestuur zorgt ervoor dat kinderen op een veilige en kindvriendelijke manier kunnen overblijven. De kosten komen voor rekening van ouders. Deze opvang valt ook binnen de reikwijdte van de zorgplicht van de school voor een veilige omgeving.

Zorgplicht: meldcode huiselijk geweld

Scholen moeten een meldcode hebben vastgesteld waarin ze stapsgewijs aangeven hoe ze met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling omgaan. Deze meldcode moet eraan bijdragen dat er zo snel en goed mogelijk hulp wordt geboden. Als er sprake is van acute of structurele onveiligheid, kan school een melding doen bij Veilig Thuis.

Om ouders en andere betrokkenen te informeren over de stappen die plaatsvinden, vermelden scholen meestal in de schoolgids, op de website of in een folder dat ze de meldcode gebruiken. Voor meer informatie over de meldcode, zie de website van de Rijksoverheid.

Zorgplicht kwaliteit onderwijs

De school draagt een zorgplicht voor een goede kwaliteit van onderwijs. Leerlingen mogen verwachten dat het onderwijs van een bepaalde kwaliteit is. De kwaliteit van het onderwijs is slecht als de resultaten van het kind aan het einde van het zevende en achtste schooljaar ernstig tekort schieten op het gebied van Nederlandse taal en rekenen.

Als scholen zich niet aan deze zorgplicht houden, dan kan dit leiden tot civielrechtelijke aansprakelijkheid van de school tegenover de leerling. De rechter toetst bij deze zorgplicht alleen de inspanningen van de school en niet de resultaten: de rechter bepaalt dus niet hoe het onderwijs wordt gegeven, maar wel of het aan minimumkwaliteitsvereisten voldoet. Bij jou als ouder ligt de bewijslast. Dit houdt in dat je als ouder moet aantonen dat de school door ernstig nalaten slechte kwaliteit van onderwijs heeft geleverd en dat jouw kind daardoor een leerachterstand heeft opgelopen.

Informatieplicht

De school is verplicht informatie aan ouders te geven over de voortgang van elk kind.