Mogen gesprekken op school worden opgenomen?


Voer je een gesprek met de school? Dan mag je het gesprek opnemen. Dit recht werkt twee kanten op; school mag dus ook gesprekken met jou opnemen. Deelnemers aan het gesprek mogen ook een ander opdracht geven het gesprek op te nemen. In het Wetboek van Strafrecht staat dat het verboden is een gesprek op te nemen zonder deelnemer aan dat gesprek te zijn.

Op grond van deze wet hoef je niet te melden dat je een gesprek opneemt. Toch is het altijd beter om dit wel te doen, gezien de verstandshouding met de school. De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) heeft als beleid dat zij audiobestanden alleen toelaat als deze door de indiener als noodzakelijk worden geacht om de klacht of het verweer te onderbouwen en dit niet op een andere manier kan. Er dient sprake te zijn van ‘bewijsnood’. Bij het audiobestand dient te worden aangegeven waar te horen is wat relevant is voor de onderbouwing van de klacht of het verweer. Daarnaast dient een transcriptie van het gehele audiobestand gegeven te worden. Vervolgens zal de voorzitter van de LKC beoordelen of het audiobestand tot een dossier wordt toegelaten. Dit geldt voor audiobestanden die met en zonder toestemming zijn opgenomen.

De reden waarom ouders gesprekken soms opnemen is omdat ze het gesprek thuis nog eens rustig willen naluisteren.

Mag je het gesprek publiceren?

Het delen van het opgenomen gesprek bijvoorbeeld op sociale media, is zonder toestemming niet toegestaan. Het openbaar maken zonder toestemming leidt namelijk tot de schending van iemands privacy. De andere partij kan de openbaring dan ook met succes aanvechten door zich te beroepen op de geldende privacywetgeving (AVG).

Wil je het gesprek toch openbaar maken dan heb je toestemming nodig van diegene met wie je het gesprek hebt gevoerd.